Vocabulaire néerlandais : points particuliers

 • Vocabulaire; woordenschat : klaar, bereid, gereed [prêt (à); fini] / néerlandais; Nederlands

  • Différences de sens entre KLAAR, BEREID, GEREED / Betekenisverschillen tussen KLAAR, BEREID, GEREED

  • Question linguistique / Taalvraag

  • Vocabulaire néerlandais-français / Woordenschat Nederlands-Frans

  ---------------

  woordenschat,vocabulaire,klaarbereidgereed,prêt (à)fini

   Waterpoort te Amersfoort, Mieciaedziu

   vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  http://mieciaedziu.blogspot.be/2014/06/tekeningen-2014-no-7.html

  ---------------

  KLAAR, BEREID, GEREED

  KLAAR wordt gebruikt in de zin van geschikt voor het gebruik of gereedgemaakt, klaargemaakt, afgewerkt, voltooid, af / KLAAR s'utilise dans le sens de prêt (mis en état pour tel usage) ou préparé, fini, terminé, achevé :

  Het eten is klaar.

  Le repas est prêt.

  woordenschat,vocabulaire,klaarbereidgereed,prêt (à)fini

  Ik ben over een uur met mijn werk klaar.

  J'aurai fini mon travail dans une heure.

  woordenschat,vocabulaire,klaarbereidgereed,prêt (à)fini

  BEREID betekent genegen zijn, geen bezwaren hebben om iets te doen  / BEREID signifie disposé à faire quelque chose, prêt à faire quelque chose :

  Ik ben altijd bereid geweest (om) hem te helpen.

  J'ai toujours été prêt à l'aider. / J'ai toujours été disposé à l'aider.

  woordenschat,vocabulaire,klaarbereidgereed,prêt (à)fini

  Hij is niet bereid (om) mee te werken.

  Il n'est pas prêt à collaborer. / Il n'est pas disposé à collaborer.

  woordenschat,vocabulaire,klaarbereidgereed,prêt (à)fini

  GEREED heeft de betekenissen van KLAAR of BEREID, maar dat woord wordt weinig gebruikt / GEREED peut avoir les sens de KLAAR ou de BEREID, mais ce mot est peu employé :

  ~ Het ontbijt is gereed. / Le petit déjeuner est prêt.
  ~ De auto staat gereed, de tank is gevuld! / La voiture est prête, le plein est fait!
  ~ Bent u gereed met uw werk? / Avez-vous terminé votre travail?
  ~ Hij stond steeds gereed om te helpen. / Il était toujours prêt à aider; il était toujours disposé à aider. 

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondDocument 'klaar, bereid, gereed' sur :

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

   https://fr.pinterest.com/pin/319051954843002789/

   

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondvocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  Document 'klaar, bereid, gereed' à consulter dans la collection Google+ Woordenschat & oefeningen : 

   

   

  ---------------

  séquence pédagogique,leersequentie,pays,landen,curiosités,bezienswaardigheden,pays-bas,nederland,compréhension à la lecture,leesvaardigheid

  Document 'klaar, bereid, gereed' - format PDF :

  Klaar, bereid, gereed.pdf

 • Grammaticale vormen en bijzondere woorden; formes grammaticales et mots particuliers / schrijf- en spreektaal [4]; langue écrite et parlée / Nederlandse woordenschat; vocabulaire néerlandais

  • Usage lexical en Flandre (Belgique) et aux Pays-Bas / Lexicaal gebruik in Vlaanderen (België) en Nederland

  • Question linguistique : formes grammaticales et mots particuliers / Taalvraag : grammaticale vormen en bijzondere woorden.

  • Langue écrite (langue formelle) et langue parlée (langue informelle)/ Schrijftaal (formele taal) en spreektaal (informele taal)

  • Vocabulaire néerlandais-français / Woordenschat Nederlands-Frans

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,mots particuliers,bijzondere woorden

  Kwakelbrug (Edam)

   vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kwakelbrug,_overzicht_-_Edam_-_20066216_-_RCE.jpg

  ---------------

  SCHRIJFTAAL (of FORMELE TAAL) en SPREEKTAAL (of INFORMELE TAAL) in Vlaanderen (België) en Nederland

  LANGUE ECRITE (ou FORMELLE) et LANGUE PARLEE (ou INFORMELLE) en Flandre (Belgique) et aux Pays-Bas

  De meeste woorden uit de spreektaal kunnen bijna altijd worden geschreven. Woorden uit de schrijftaal worden relatief weinig in de spreektaal gebruikt. Als een woord (of een vorm) zich in de kolom 'SCHRIJFTAAL' bevindt, betekent dat toch niet dat het volledig uitgesloten wordt van de spreektaal, maar gewoon dat het naargelang de gewoontes van de taalgebruikers minder vaak gehanteerd wordt in de alledaagse taal dan het overeenkomende woord in de kolom 'SPREEKTAAL'.

  La plupart des mots de la langue parlée peuvent presque toujours s'écrire. Les mots de la langue écrite s'emploient relativement peu dans la langue parlée. La présence d'un mot (ou d'une forme) dans la colonne 'SCHRIJFTAAL' ne signifie cependant pas qu'il soit complètement exclu de la langue parlée, mais simplement que son emploi est, selon les habitudes des locuteurs, moins fréquent dans la langue usuelle que son correspondant de la colonne 'SPREEKTAAL'.

  ---------------

  SCHRIJFTAAL (FORMELE TAAL)  ⇒  SPREEKTAAL (INFORMELE TAAL) ⇒ VERTALING in het Frans

  GRAMMATICALE VORMEN en BIJZONDERE WOORDEN

  1. alle (n) ⇒ allemaal ⇒ tous

  2. alles wat  wat ... allemaal, wat ... zoal  tout ce qui, tout ce que

  3. beide(n)  allebei ⇒ tous (les) deux

  4. der [genitief](bv.: het woordenboek der Nederlandse taal) van de (bv.: het woordenboek van de Nederlandse taal) du, de la, des (par ex. : le dictionnaire de la langue néerlandaise)

  5. Jans boek [genitief, bezits-s]  Jan z'n boek, het boek van Jan  le livre de Jan

  6. Anna's auto [genitief, bezits-s]  Anna d'r auto, de auto van Anna ⇒ l'auto d'Anne

  7. elkaar  mekaar, elkaar  l'un(e) l'autre, mutuellement

  8. men (2) zegt ... je zegt ..., we zeggen ..., ze zeggen ..., de mensen zeggen ..., iemand zegt ..., (of een passieve vorm) er wordt gezegd ...)  on dit ...

  9. dergelijk(e) (2) zo'n, zulk(e)  un(e)tel(le)

  10. een weinig (2) suiker  een beetje suiker, wat suiker  un peu de sucre

  11. enige, enkele  een paar, enkele  quelques

  12. iets  wat  quelque chose

  13. niets  niks  rien

  14. Ik heb aan iets gedacht; ze heeft op iets gewacht Ik heb ergens aan gedacht; ze heeft ergens op gewacht J'ai pensé à quelque chose

  15. Ik heb aan niets gedacht  Ik heb nergens aan gedacht  Je n'ai pensé à rien.

  16. de/het mijne; de/het jouwe, ...  die/dat van mij; die/dat van jou, ...  le mien, la mienne; le tien, la tienne, ...

  17. zulk een (1) zo'n  un tel ..., un si ...

  18. alsof  net of  comme si

  19. daar (2), doordat omdat  parce que, comme

  20. doch (1), echter (1)  maar  mais, cependant

  21. hoewel, ofschoon  al + inversie [bv.: Al was het slecht weer, toch gingen we wandelen / Al was het slecht weer, we gingen toch wandelen]  bien que, quoique

  22. indien (1), wanneer (1)  als, inversie + dan ... [bv.: Komt u te laat, (dan) maken we een nieuwe afspraak ] ⇒ si 

  23. na ... te + infinitief  nadat + bijzin  après + infinitif passé, après que + subordonnée

  24. alvorens ... te + infinitief  voordat + bijzin  avant de + infinitif, avant que + subordonnée

  25. (noch) ... noch ...  zomin ... als ...; geen ... en/of ...; geen ... en geen ...; niet ... en niet ...  ni ... ni ...

  26. zodra  zo gauw  dès que

  27. de bladeren  de blaren  les feuilles (d'arbre, de plante, ..)

  28. zakenlieden  zakenlui, zakenmannen, zakenmensen ⇒ des hommes d'affaires

  29. een goed leraar  een goeie leraar  un bon professeur

  30. ik houd (1) ik hou  je tiens

  31. ik wilde, we wilden, ...  ik wou, we wouden/wou(w)en, ...  je voulais, nous voulions, ...

  ~

  (1) Niet gebruikelijk in de spreektaal in Nederland.

  (2) Weinig gebruikelijk in de spreektaal in Nederland, behalve voor bepaalde gevallen.

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondDocument 'Schrijftaal & Spreektaal 4' sur :

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

   https://fr.pinterest.com/pin/319051954842543593/

   

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondvocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  Document 'Schrijftaal & Spreektaal 4' à consulter dans la collection Google+ Woordenschat & oefeningen :  https://plus.google.com/u/0/108124208986236102370/posts/YHRV99eYqQK