werkwoorden (verba)

 • Het voltooid deelwoord; le participe passé / regelmatige werkwoorden met onscheidbare voorvoegsels (prefixen); verbes réguliers avec préfixes inséparables: be-, ge-, er-, her-, ont-, ver- / grammatica; spraakkunst; grammaire / Nederlands; néerlandais

  • Préfixes inséparables : be-, ge-, er-, her-, ont-, ver- / Onscheidbare voorvoegsels, onscheidbare prefixen: be-, ge-, er-, her-, ont-, ver-

  • Préfixes non accentués / Onbeklemtoonde voorvoegsels, ongeaccentueerde prefixen

  • Participe passé / Voltooid deelwoord, verleden deelwoord, participium (perfecti), participium (van het perfectum)

  • Verbes réguliers / Regelmatige werkwoorden, regelmatige verba

  ---------------

  spraakkunst (theorie),grammaire (théorie),voltooid deelwoord,verleden deelwoord,participium (perfecti),participe passé,verbes,werkwoorden (verba),voorvoegsels: be- ge- er- her- ont- ver-,préfixes: be- ge- er- her- ont- ver-

  Affiche Geraardsbergen, Federatie voor Toerisme in Oost-Vlaanderen, 1982, Herman Verbaere

   vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond 

  https://lib.ugent.be/nl/catalog?q="Herman+Verbaere"&search_field=author

  ---------------

  Het voltooid deelwoord [het verleden deelwoord, het participium (perfecti), het participium (van het perfectum)] van regelmatige werkwoorden [verba] die met de volgende voorvoegsels [prefixen] beginnen : be-, ge-, er-, her-, ont-, ver- [onbeklemtoonde (ongeaccentueerde) voorvoegsels (prefixen)]

  Le participe passé des verbes réguliers qui commencent par les préfixes suivants: be-, ge-, er-, her-, ont-, ver- (préfixes non accentués)

  be- [bə]

  bedekken → bedekt (< 't sexy fokschaap) [(re)couvrir]
  bedanken → bedankt (< 't sexy fokschaap) [remercier]
  bedienen → bediend [servir; s'occuper de]
  bedoelen → bedoeld [vouloir dire, entendre par]
  betuigen → betuigd [témoigner]
  beëindigen → beëindigd [terminer, finir, achever]

  spraakkunst (theorie),grammaire (théorie),voltooid deelwoord,verleden deelwoord,participium (perfecti),participe passé,verbes,werkwoorden (verba),voorvoegsels: be- ge- er- her- ont- ver-,préfixes: be- ge- er- her- ont- ver-

  beteren ['betərə(n)] (= beter worden) → gebeterd [aller mieux, s'améliorer]
  beteren [bə'terə(n)] (= teren, met teer bestrijken) → beteerd [goudronner]

   spraakkunst (theorie),grammaire (théorie),voltooid deelwoord,verleden deelwoord,participium (perfecti),participe passé,verbes,werkwoorden (verba),voorvoegsels: be- ge- er- her- ont- ver-,préfixes: be- ge- er- her- ont- ver-

  bekeren ['bekərə(n)](sport: een cupwedstrijd spelen) → gebekerd [disputer un match de coupe]
  bekeren [bə'kerə(n)](van godsdienst, mening of partij laten veranderen)bekeerd [convertir (à)]

  spraakkunst (theorie),grammaire (théorie),voltooid deelwoord,verleden deelwoord,participium (perfecti),participe passé,verbes,werkwoorden (verba),voorvoegsels: be- ge- er- her- ont- ver-,préfixes: be- ge- er- her- ont- ver-

  beeldhouwen gebeeldhouwd [sculpter]

   ge- [] 

  gebaren → gebaard [gesticuler]
  gebeuren → gebeurd [se passer, se produire, arriver]
  gebruiken → gebruikt (< 't sexy fokschaap) [utiliser, employer, se servir de]
  geloven → geloofd [croire]

   er- [ɛr]

  erkennen → erkend
  erlangen → erlangd
  zich erbarmen → erbarmd

  spraakkunst (theorie),grammaire (théorie),voltooid deelwoord,verleden deelwoord,participium (perfecti),participe passé,verbes,werkwoorden (verba),voorvoegsels: be- ge- er- her- ont- ver-,préfixes: be- ge- er- her- ont- ver-

  ergeren [ˈɛrxərə(n)]geërgerd
  eren [ˈerə(n)] geëerd
  eroderen [ero'derə(n)] geërodeerd

   her- [hɛr]

  herdrukken → herdrukt (< 't sexy fokschaap)
  herhalen → herhaald
  herinneren → herinnerd
  herkennen → herkend
  herleven → herleefd
  hervormen → hervormd

  spraakkunst (theorie),grammaire (théorie),voltooid deelwoord,verleden deelwoord,participium (perfecti),participe passé,verbes,werkwoorden (verba),voorvoegsels: be- ge- er- her- ont- ver-,préfixes: be- ge- er- her- ont- ver-

  herboriseren → geherboriseerd
  herstructureren → geherstructureerd
  herformuleren → geherformuleerd
  herexamineren → geherexamineerd
  herwaarderen → geherwaardeerd of herwaarderd

  spraakkunst (theorie),grammaire (théorie),voltooid deelwoord,verleden deelwoord,participium (perfecti),participe passé,verbes,werkwoorden (verba),voorvoegsels: be- ge- er- her- ont- ver-,préfixes: be- ge- er- her- ont- ver-

  herbergen → geherbergd

  ont- [ɔnt]

  ontdekken → ontdekt (< 't sexy fokschaap)
  ontmoeten → ontmoet (< 't sexy fokschaap)
  ontbossen → ontbost (< 't sexy fokschaap)
  ontleden → ontleed
  onterven → onterfd
  ontsporen → ontspoord
  ontroeren → ontroerd
  ontstoppen → ontstopt (< 't sexy fokschaap)

   ver- [vər]

  veranderen → veranderd
  verassen → verrast (< 't sexfokschaap)
  verbeteren → verbeterd
  verblinden → verblind
  vertellen → verteld
  verhalen → verhaald
  vertalen → vertaald
  verrichten → verricht (< 't sexfokschaap)
  verpesten → verpest (< 't sexfokschaap)
  vervuilen → vervuild
  verfrissen → verfrist (< 't sexfokschaap)

  spraakkunst (theorie),grammaire (théorie),voltooid deelwoord,verleden deelwoord,participium (perfecti),participe passé,verbes,werkwoorden (verba),voorvoegsels: be- ge- er- her- ont- ver-,préfixes: be- ge- er- her- ont- ver-

  verven ['vɛrvə(n)] → geverfd

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondDocument 'Voltooid deelwoord - onscheidbare voorvoegsels (prefixen)' sur :

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

   https://www.pinterest.fr/pin/319051954844751671/   https://www.pinterest.fr/pin/319051954844751700/   https://www.pinterest.fr/pin/319051954844751720/

   

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondvocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  Document 'Voltooid deelwoord - onscheidbare voorvoegsels (prefixen)' à consulter dans la collection Google+ Grammatica & oefeningen https://plus.google.com/u/0/collection/AmgXfB

   

   

  ---------------

  séquence pédagogique,leersequentie,pays,landen,curiosités,bezienswaardigheden,pays-bas,nederland,compréhension à la lecture,leesvaardigheid

  Document 'Voltooid deelwoord - onscheidbare voorvoegsels (prefixen)' - format PDF :

  voltooid deelwoord - onscheidbare voorvoegsels (prefixen).pdf

   

  ---------------

  BRONNEN /SOURCES

  Genootschap Onze Taal : https://onzetaal.nl/taaladvies/her-voltooid-deelwoord

  Algemene Nederlandse Spraakkunst : http://ans.ruhosting.nl/e-ans/02/03/02/07/body.html

  Taaladvies : http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/376/

  DBNL : http://www.dbnl.org/tekst/_taa008199001_01/_taa008199001_01_0003.php

  ~

  A. M. Fontein, A. Pescher – ter Meer, Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen, Nederlands Centrum Buitenlanders, Utrecht

  J. Van Mulders, W. Chrispeels, Grammaire néerlandaise, Didier, Bruxelles

 • Vocabulaire : werkwoorden, verba; verbes / schrijf- en spreektaal [2]; langue écrite et parlée / woordenschat / néerlandais; Nederlands

  • Usage lexical en Flandre (Belgique) et aux Pays-Bas / Lexicaal gebruik in Vlaanderen (België) en Nederland

  • Question linguistique : emploi de certains verbes dans la langue écrite (langue formelle) et la langue parlée (langue informelle) / Taalvraag : gebruik van werkwoorden (verba) in de schrijf- en spreektaal (formele en informele taal)

  • Vocabulaire néerlandais-français / Woordenschat Nederlands-Frans

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,verbes,werkwoorden (verba),langue écrite et parlée,schrijf- en spreektaal

   Kwakelbrug met speeltoren, Edam

   vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d0/Kwakelbrug_met_speeltoren_Edam.jpg/675px-Kwakelbrug_met_speeltoren_Edam.jpg?uselang=fr

  ---------------

  SCHRIJFTAAL (of FORMELE TAAL) en SPREEKTAAL (of INFORMELE TAAL) in Vlaanderen (België) en Nederland

  LANGUE ECRITE (ou LANGUE FORMELLE) et LANGUE PARLEE (ou LANGUE INFORMELLE) en Flandre (Belgique) et aux Pays-Bas

  De meeste woorden uit de spreektaal kunnen bijna altijd worden geschreven. Woorden uit de schrijftaal worden relatief weinig in de spreektaal gebruikt. Als een woord (of een vorm) zich in de kolom 'SCHRIJFTAAL' bevindt, betekent dat toch niet dat het volledig uitgesloten wordt van de spreektaal, maar gewoon dat het naargelang de gewoontes van de taalgebruikers minder vaak gehanteerd wordt in de alledaagse taal dan het overeenkomende woord in de kolom 'SPREEKTAAL'.

  La plupart des mots de la langue parlée peuvent presque toujours s'écrire. Les mots de la langue écrite s'emploient relativement peu dans la langue parlée. La présence d'un mot (ou d'une forme) dans la colonne 'SCHRIJFTAAL' ne signifie cependant pas qu'il soit complètement exclu de la langue parlée, mais simplement que son emploi est, selon les habitudes des locuteurs, moins fréquent dans la langue usuelle que son correspondant de la colonne 'SPREEKTAAL'.

  SCHRIJFTAAL (FORMELE TAAL))  ⇒  SPREEKTAAL (INFORMELE TAAL)   VERTALING in het Frans

  Werkwoorden (verba)

  1. zich begeven naar gaan naar  se rendre à, aller à

  2. behoeven (1)  hoeven  être nécessaire

  3. behoren tot, bij ⇒ horen bij  convenir à, appartenir à

  4. bemerken  merken ⇒ remarquer

  5. zich bevinden  zijn, staan, zitten  se trouver, être

  6. bezitten  hebben  posséder, avoir

  7. iemand bezoeken, een bezoek brengen aan iemand ⇒ iemand opzoeken, bij iemand op bezoek komen, bij iemand een visite maken  rendre visite à quelqu'un, aller voir quelqu'un

  8. eindigen, beëindigen (2)  klaar zijn, uitscheiden, ophouden, stoppen  finir, terminer

  9. gelukken (1)  lukken  réussir

  10. geraken (2)  raken ⇒ devenir, être, se retrouver (dans) [in moeilijkheden geraken : se retrouver dans des difficultés; gewond raken : se blesser, être blessé]

  11. geschieden (1) ⇒ gebeuren  se passer, se produire, avoir lieu

  12. gevoelen (1)  voelen  (res)sentir

  13. grijpen, vangen  pakken  attraper, saisir

  14. zich haasten  opschieten, hard(er) lopen  se presser, se dépêcher, presser le pas

  15. herstellen  maken, repareren ⇒ réparer

  16. leiden naar, voeren naar  brengen naar  mener à, conduire à

  17. menen  denken, vinden  penser, croire, trouver

  18. iets ontvangen  iets krijgen (3) ⇒ recevoir quelque chose

  19. openen ⇒ openmaken, opendoen  ouvrir

  20. de hand reiken ⇒ een hand geven  donner la main, tendre la main

  21. spreken  praten  parler

  22. stilhouden, stilstaan  blijven staan, stoppen  s'arrêter

  23. strijden (2)  vechten  combattre, lutter

  24. tonen (2)  laten zien ⇒ montrer, faire voir

  25. treffen  raken  atteindre, toucher

  26. verbergen ⇒ verstoppen, wegstoppen  cacher, dissimuler

  27. verklaren, uitleggen  duidelijk maken  expliquer

  28. vernemen  horen, te weten komen ⇒ apprendre [une nouvelle], entendre dire (que), être informé de

  29. verschrikken (2)  doen schrikken  effrayer

  30. vertrekken  (weg)gaan ⇒ partir, s'en aller

  31. iets vrezen, voor iets vrezen  voor iets bang zijn, van iets bang zijn  craindre quelque chose, avoir peur de quelque chose

  32. wekken ⇒ wakker maken  (r)éveiller

  33. wenden  draaien, keren ⇒ tourner

  34. werpen (2)  gooien  jeter

  35. zenden (2)  sturen ⇒ envoyer

   

  (1) Niet gebruikelijk in de spreektaal in Nederland.

  (2) Weinig gebruikelijk in de spreektaal in Nederland, behalve in bepaalde gevallen.

  (3) Maar er wordt altijd gezegd : iemand ontvangen.

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondDocument 'Schrijftaal & spreektaal 2' sur :

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

   https://fr.pinterest.com/pin/319051954842247749/

   

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondvocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  Document 'Schrijftaal & spreektaal 2' à consulter dans la collection Google+ Woordenschat & oefeningenhttps://plus.google.com/u/0/108124208986236102370/posts/ReDniDwBn9X