langue écrite et parlée

 • Vocabulaire : werkwoorden, verba; verbes / schrijf- en spreektaal [2]; langue écrite et parlée / woordenschat / néerlandais; Nederlands

  • Usage lexical en Flandre (Belgique) et aux Pays-Bas / Lexicaal gebruik in Vlaanderen (België) en Nederland

  • Question linguistique : emploi de certains verbes dans la langue écrite (langue formelle) et la langue parlée (langue informelle) / Taalvraag : gebruik van werkwoorden (verba) in de schrijf- en spreektaal (formele en informele taal)

  • Vocabulaire néerlandais-français / Woordenschat Nederlands-Frans

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,verbes,werkwoorden (verba),langue écrite et parlée,schrijf- en spreektaal

   Kwakelbrug met speeltoren, Edam

   vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d0/Kwakelbrug_met_speeltoren_Edam.jpg/675px-Kwakelbrug_met_speeltoren_Edam.jpg?uselang=fr

  ---------------

  SCHRIJFTAAL (of FORMELE TAAL) en SPREEKTAAL (of INFORMELE TAAL) in Vlaanderen (België) en Nederland

  LANGUE ECRITE (ou LANGUE FORMELLE) et LANGUE PARLEE (ou LANGUE INFORMELLE) en Flandre (Belgique) et aux Pays-Bas

  De meeste woorden uit de spreektaal kunnen bijna altijd worden geschreven. Woorden uit de schrijftaal worden relatief weinig in de spreektaal gebruikt. Als een woord (of een vorm) zich in de kolom 'SCHRIJFTAAL' bevindt, betekent dat toch niet dat het volledig uitgesloten wordt van de spreektaal, maar gewoon dat het naargelang de gewoontes van de taalgebruikers minder vaak gehanteerd wordt in de alledaagse taal dan het overeenkomende woord in de kolom 'SPREEKTAAL'.

  La plupart des mots de la langue parlée peuvent presque toujours s'écrire. Les mots de la langue écrite s'emploient relativement peu dans la langue parlée. La présence d'un mot (ou d'une forme) dans la colonne 'SCHRIJFTAAL' ne signifie cependant pas qu'il soit complètement exclu de la langue parlée, mais simplement que son emploi est, selon les habitudes des locuteurs, moins fréquent dans la langue usuelle que son correspondant de la colonne 'SPREEKTAAL'.

  SCHRIJFTAAL (FORMELE TAAL))  ⇒  SPREEKTAAL (INFORMELE TAAL)   VERTALING in het Frans

  Werkwoorden (verba)

  1. zich begeven naar gaan naar  se rendre à, aller à

  2. behoeven (1)  hoeven  être nécessaire

  3. behoren tot, bij ⇒ horen bij  convenir à, appartenir à

  4. bemerken  merken ⇒ remarquer

  5. zich bevinden  zijn, staan, zitten  se trouver, être

  6. bezitten  hebben  posséder, avoir

  7. iemand bezoeken, een bezoek brengen aan iemand ⇒ iemand opzoeken, bij iemand op bezoek komen, bij iemand een visite maken  rendre visite à quelqu'un, aller voir quelqu'un

  8. eindigen, beëindigen (2)  klaar zijn, uitscheiden, ophouden, stoppen  finir, terminer

  9. gelukken (1)  lukken  réussir

  10. geraken (2)  raken ⇒ devenir, être, se retrouver (dans) [in moeilijkheden geraken : se retrouver dans des difficultés; gewond raken : se blesser, être blessé]

  11. geschieden (1) ⇒ gebeuren  se passer, se produire, avoir lieu

  12. gevoelen (1)  voelen  (res)sentir

  13. grijpen, vangen  pakken  attraper, saisir

  14. zich haasten  opschieten, hard(er) lopen  se presser, se dépêcher, presser le pas

  15. herstellen  maken, repareren ⇒ réparer

  16. leiden naar, voeren naar  brengen naar  mener à, conduire à

  17. menen  denken, vinden  penser, croire, trouver

  18. iets ontvangen  iets krijgen (3) ⇒ recevoir quelque chose

  19. openen ⇒ openmaken, opendoen  ouvrir

  20. de hand reiken ⇒ een hand geven  donner la main, tendre la main

  21. spreken  praten  parler

  22. stilhouden, stilstaan  blijven staan, stoppen  s'arrêter

  23. strijden (2)  vechten  combattre, lutter

  24. tonen (2)  laten zien ⇒ montrer, faire voir

  25. treffen  raken  atteindre, toucher

  26. verbergen ⇒ verstoppen, wegstoppen  cacher, dissimuler

  27. verklaren, uitleggen  duidelijk maken  expliquer

  28. vernemen  horen, te weten komen ⇒ apprendre [une nouvelle], entendre dire (que), être informé de

  29. verschrikken (2)  doen schrikken  effrayer

  30. vertrekken  (weg)gaan ⇒ partir, s'en aller

  31. iets vrezen, voor iets vrezen  voor iets bang zijn, van iets bang zijn  craindre quelque chose, avoir peur de quelque chose

  32. wekken ⇒ wakker maken  (r)éveiller

  33. wenden  draaien, keren ⇒ tourner

  34. werpen (2)  gooien  jeter

  35. zenden (2)  sturen ⇒ envoyer

   

  (1) Niet gebruikelijk in de spreektaal in Nederland.

  (2) Weinig gebruikelijk in de spreektaal in Nederland, behalve in bepaalde gevallen.

  (3) Maar er wordt altijd gezegd : iemand ontvangen.

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondDocument 'Schrijftaal & spreektaal 2' sur :

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

   https://fr.pinterest.com/pin/319051954842247749/

   

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondvocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  Document 'Schrijftaal & spreektaal 2' à consulter dans la collection Google+ Woordenschat & oefeningenhttps://plus.google.com/u/0/108124208986236102370/posts/ReDniDwBn9X

   

 • Vocabulaire : bijwoorden, adverbia [1]; adverbes / schrijf- en spreektaal; langue écrite et langue parlée / woordenschat / néerlandais; Nederlands

  • Usage lexical en Flandre (Belgique) et aux Pays-Bas / Lexicaal gebruik in Vlaanderen (België) en Nederland

  • Question linguistique : emploi de certains adverbes dans la langue écrite (langue formelle) et la langue parlée (langue informelle) / Taalvraag : gebruik van bepaalde bijwoorden (adverbia) in de schrijf- en spreektaal (formele en informele taal)

  • Vocabulaire néerlandais-français / Woordenschat Nederlands-Frans

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,adverbes,bijwoorden (adverbia),langue parlée et écrite,schrijf- en spreektaal

   Ansichtkaart, Kwakelbrug, Edam

   vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  http://www.akpool.co.uk/postcards/24823557-kuenstler-ak-edam-volendam-nordholland-kwakelbrug-blick-auf-eine-zugbruecke

  ---------------

  SCHRIJFTAAL (of FORMELE TAAL) en SPREEKTAAL (of INFORMELE TAAL) in Vlaanderen (België) en Nederland

  LANGUE ECRITE (ou LANGUE FORMELLE) et LANGUE PARLEE (ou LANGUE INFORMELLE) en Flandre (Belgique) et aux Pays-Bas

  De meeste woorden uit de spreektaal kunnen bijna altijd worden geschreven. Woorden uit de schrijftaal worden relatief weinig in de spreektaal gebruikt. Als een woord (of een vorm) zich in de kolom 'SCHRIJFTAAL' bevindt, betekent dat toch niet dat het volledig uitgesloten wordt van de spreektaal, maar gewoon dat het naargelang de gewoontes van de taalgebruikers minder vaak gehanteerd wordt in de alledaagse taal dan het overeenkomende woord in de kolom 'SPREEKTAAL'.

  La plupart des mots de la langue parlée peuvent presque toujours s'écrire. Les mots de la langue écrite s'emploient relativement peu dans la langue parlée. La présence d'un mot (ou d'une forme) dans la colonne 'SCHRIJFTAAL' ne signifie cependant pas qu'il soit complètement exclu de la langue parlée, mais simplement que son emploi est, selon les habitudes des locuteurs, moins fréquent dans la langue usuelle que son correspondant de la colonne 'SPREEKTAAL'.

  ---------------

  BIJWOORDEN (ADVERBIA)

  SCHRIJFTAAL (FORMELE TAAL) ⇒ SPREEKTAAL (INFORMELE TAAL) Vertaling in het Frans

  1. bijna ⇒ haast ⇒ presque

  2. dadelijk, onmiddellijk ⇒ direct, meteen, zo ⇒ tout de suite

  3. dikwijls ⇒ vaak ⇒ souvent

  4. eerst ⇒ pas ⇒ ne ... que ... [temps]

  5. even ... als ... ⇒ net zo ... als ... ⇒ aussi ... que ...

  6. evenveel ... als ... ⇒ net zoveel ... als ... ⇒ autant (de) ... que ...

  7. geheel (1) ⇒ helemaal ⇒ tout à fait

  8. heden (2) ⇒ vandaag ⇒ aujourd'hui

  9. kort geleden, onlangs ⇒ nog maar pas ⇒ récemment, il y a peu

  10. mede (1) ⇒ mee ⇒ aussi, avec

  11. nabij ⇒ dicht bij, vlak bij ⇒ tout près de

  12. ongeveer ⇒ zowat ⇒ environ, à peu près

  13. ooit ⇒ weleens, al eens ⇒ déjà, jamais, un jour

  14. opnieuw ⇒ weer, nog eens ⇒ à/de nouveau

  15. plotseling ⇒ opeens, ineens ⇒ soudain, tout à coup

  16. reeds (1) ⇒ al ⇒ déjà

  17. samen ⇒ bij elkaar, met elkaar ⇒ ensemble

  18. slechts (1) ⇒ (alleen) maar, nog maar ⇒ ne ... que, seulement

  19. snel, vlug ⇒ hard, gauw ⇒ vite, rapidement

  20. steeds (2) ⇒ altijd, almaar, telkens ⇒ toujours

  21. terzijde ⇒ opzij ⇒ à/de côté

  22. thans (1), tegenwoordig ⇒ nou, nu ⇒ maintenant

  23. uiterst ⇒ heel erg ⇒ extrêmement

  24. vanwaar ? ⇒ waar ... vandaan ? ⇒ d'où ?

  25. vrij ⇒ nogal ⇒ assez, relativement

  26. waarlijk (1), werkelijk ⇒ echt, heus ⇒ vraiment

  27. weder (1), opnieuw ⇒ weer ⇒ à/de nouveau

  28. zeer (2) ⇒ heel, erg ⇒ très

  ---------------

  (1) Niet gebruikelijk in de spreektaal in Nederland.

  (2) Weinig gebruikelijk in de spreektaal in Nederland, behalve bepaalde bijzondere gevallen.

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondDocument 'Schrijftaal & spreektaal 1' sur :

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

   https://fr.pinterest.com/pin/319051954842218921/

   

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondDocument 'Schrijftaal & spreektaal 1' sur DOCTISSIMOhttp://club.doctissimo.fr/profnlds/nederlandse-woordenschat-vocabulaire-806720/photo/schrijftaal-spreektaal-bijwoorden-26589300.html

   

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondvocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  Document 'Schrijftaal & spreektaal 1' à consulter dans la collection Google+ Woordenschat & oefeningenhttps://plus.google.com/u/0/108124208986236102370/posts/UMswUL3mAjG