docnederlands - Page 5

 • Sterke of onregelmatige werkwoorden (1); verbes forts ou irréguliers / alfabetische lijst; liste alphabétique / grammatica, spraakkunst; grammaire / Nederlands; néerlandais

  • Verbes forts ou irréguliers / sterke werkwoorden of onregelmatige werkwoorden (irreguliere verba)

  • Présentation : infinitif; prétérit, imparfait; participe passé / Presentatie : infinitief; o.v.t., onvoltooid verleden tijd, imperfectum, preteritum; voltooid deelwoord, verleden deelwoord, participium (perfecti), participium (perfectum), participium van het perfectum

  • Formes verbales au singulier et au pluriel / Werkwoordsvormen in het enkelvoud (de singularis) en in het meervoud (de pluralis)

  ---------------

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),verbes forts ou irréguliers,sterke of onregelmatige werkwoorden,infinitif,infinitief,imparfait,prétérit,o.v.t. (onvoltooid verleden tijd),imperfectum,preteritum,voltooid deelwoord,verleden deelwoord,participium (perfecti)

   Een Amsterdamse straatje met de Westerkerk, olieverf op doek, Elena Polyakova 

   vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

   https://fr.pinterest.com/pin/319051954831304792/

  ---------------

  VERBES IRREGULIERS OU FORTS (1)

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),verbes forts ou irréguliers,sterke of onregelmatige werkwoorden,infinitif,infinitief,imparfait,prétérit,o.v.t. (onvoltooid verleden tijd),imperfectum,preteritum,voltooid deelwoord,verleden deelwoord,participium (perfecti)

  E. Doyen, licencié en philologie germanique

  ---------------

  Vertaling van de werkwoorden in het Frans / Traduction des verbes en français

  bakken : cuire

  bannen : bannir

  barsten : éclater

  bederven : gâter [un enfant]; gâcher, abîmer

  bedriegen : tromper

  beginnen: commencer

  bergen : ranger, mettre de côté

  bevelen : ordonner

  bezwijken : succomber

  bidden : prier

  bieden : offrir

  bijten : mordre

  binden : lier

  blazen : souffler

  blijken : s'avérer (être ...), apparaître

  blijven : rester

  blinken : briller

  braden : (faire) rôtir, (faire) griller, (faire) frire

  breken : casser, briser

  brengen : apporter

  brouwen : brasser (bière)

  buigen : couber

  delven : creuser

  denken : penser

  dingen : rivaliser

  doen : faire

  dragen : porter

  drijven : flotter; pousser

  dringen : se frayer un passage, pénétrer

  drinken : boire

  druipen : ruisseler, (dé)goutter

  duiken : plonger

  dwingen : forcer

  eten : manger

  fluiten : siffler

  gaan : aller

  gelden : valoir, être en vigueur, s'appliquer (à)

  genezen : guérir

  genieten : jouir

  geven : donner

  gieten : verser; arroser

  glijden : glisser

  glimmen : (re)luire, briller

  graven : creuser

  grijpen : saisir, attraper

  hangen : pendre; être suspendu

  hebben : avoir

  heffen : (sou)lever

  helpen : aider

  heten : s'appeler

  hijsen : hisser

  houden : tenir

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondDocument 'Onregelmatige of sterke werkwoorden 1' sur :

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

   https://fr.pinterest.com/pin/319051954842581027/

   

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondvocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  Document 'Onregelmatige of sterke werkwoorden 1' à consulter dans la collection Google+ Grammatica & oefeningen : https://plus.google.com/u/0/108124208986236102370/posts/QwheTsSyPjR  

 • Grammaticale vormen en bijzondere woorden; formes grammaticales et mots particuliers / schrijf- en spreektaal [4]; langue écrite et parlée / Nederlandse woordenschat; vocabulaire néerlandais

  • Usage lexical en Flandre (Belgique) et aux Pays-Bas / Lexicaal gebruik in Vlaanderen (België) en Nederland

  • Question linguistique : formes grammaticales et mots particuliers / Taalvraag : grammaticale vormen en bijzondere woorden.

  • Langue écrite (langue formelle) et langue parlée (langue informelle)/ Schrijftaal (formele taal) en spreektaal (informele taal)

  • Vocabulaire néerlandais-français / Woordenschat Nederlands-Frans

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,mots particuliers,bijzondere woorden

  Kwakelbrug (Edam)

   vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kwakelbrug,_overzicht_-_Edam_-_20066216_-_RCE.jpg

  ---------------

  SCHRIJFTAAL (of FORMELE TAAL) en SPREEKTAAL (of INFORMELE TAAL) in Vlaanderen (België) en Nederland

  LANGUE ECRITE (ou FORMELLE) et LANGUE PARLEE (ou INFORMELLE) en Flandre (Belgique) et aux Pays-Bas

  De meeste woorden uit de spreektaal kunnen bijna altijd worden geschreven. Woorden uit de schrijftaal worden relatief weinig in de spreektaal gebruikt. Als een woord (of een vorm) zich in de kolom 'SCHRIJFTAAL' bevindt, betekent dat toch niet dat het volledig uitgesloten wordt van de spreektaal, maar gewoon dat het naargelang de gewoontes van de taalgebruikers minder vaak gehanteerd wordt in de alledaagse taal dan het overeenkomende woord in de kolom 'SPREEKTAAL'.

  La plupart des mots de la langue parlée peuvent presque toujours s'écrire. Les mots de la langue écrite s'emploient relativement peu dans la langue parlée. La présence d'un mot (ou d'une forme) dans la colonne 'SCHRIJFTAAL' ne signifie cependant pas qu'il soit complètement exclu de la langue parlée, mais simplement que son emploi est, selon les habitudes des locuteurs, moins fréquent dans la langue usuelle que son correspondant de la colonne 'SPREEKTAAL'.

  ---------------

  SCHRIJFTAAL (FORMELE TAAL)  ⇒  SPREEKTAAL (INFORMELE TAAL) ⇒ VERTALING in het Frans

  GRAMMATICALE VORMEN en BIJZONDERE WOORDEN

  1. alle (n) ⇒ allemaal ⇒ tous

  2. alles wat  wat ... allemaal, wat ... zoal  tout ce qui, tout ce que

  3. beide(n)  allebei ⇒ tous (les) deux

  4. der [genitief](bv.: het woordenboek der Nederlandse taal) van de (bv.: het woordenboek van de Nederlandse taal) du, de la, des (par ex. : le dictionnaire de la langue néerlandaise)

  5. Jans boek [genitief, bezits-s]  Jan z'n boek, het boek van Jan  le livre de Jan

  6. Anna's auto [genitief, bezits-s]  Anna d'r auto, de auto van Anna ⇒ l'auto d'Anne

  7. elkaar  mekaar, elkaar  l'un(e) l'autre, mutuellement

  8. men (2) zegt ... je zegt ..., we zeggen ..., ze zeggen ..., de mensen zeggen ..., iemand zegt ..., (of een passieve vorm) er wordt gezegd ...)  on dit ...

  9. dergelijk(e) (2) zo'n, zulk(e)  un(e)tel(le)

  10. een weinig (2) suiker  een beetje suiker, wat suiker  un peu de sucre

  11. enige, enkele  een paar, enkele  quelques

  12. iets  wat  quelque chose

  13. niets  niks  rien

  14. Ik heb aan iets gedacht; ze heeft op iets gewacht Ik heb ergens aan gedacht; ze heeft ergens op gewacht J'ai pensé à quelque chose

  15. Ik heb aan niets gedacht  Ik heb nergens aan gedacht  Je n'ai pensé à rien.

  16. de/het mijne; de/het jouwe, ...  die/dat van mij; die/dat van jou, ...  le mien, la mienne; le tien, la tienne, ...

  17. zulk een (1) zo'n  un tel ..., un si ...

  18. alsof  net of  comme si

  19. daar (2), doordat omdat  parce que, comme

  20. doch (1), echter (1)  maar  mais, cependant

  21. hoewel, ofschoon  al + inversie [bv.: Al was het slecht weer, toch gingen we wandelen / Al was het slecht weer, we gingen toch wandelen]  bien que, quoique

  22. indien (1), wanneer (1)  als, inversie + dan ... [bv.: Komt u te laat, (dan) maken we een nieuwe afspraak ] ⇒ si 

  23. na ... te + infinitief  nadat + bijzin  après + infinitif passé, après que + subordonnée

  24. alvorens ... te + infinitief  voordat + bijzin  avant de + infinitif, avant que + subordonnée

  25. (noch) ... noch ...  zomin ... als ...; geen ... en/of ...; geen ... en geen ...; niet ... en niet ...  ni ... ni ...

  26. zodra  zo gauw  dès que

  27. de bladeren  de blaren  les feuilles (d'arbre, de plante, ..)

  28. zakenlieden  zakenlui, zakenmannen, zakenmensen ⇒ des hommes d'affaires

  29. een goed leraar  een goeie leraar  un bon professeur

  30. ik houd (1) ik hou  je tiens

  31. ik wilde, we wilden, ...  ik wou, we wouden/wou(w)en, ...  je voulais, nous voulions, ...

  ~

  (1) Niet gebruikelijk in de spreektaal in Nederland.

  (2) Weinig gebruikelijk in de spreektaal in Nederland, behalve voor bepaalde gevallen.

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondDocument 'Schrijftaal & Spreektaal 4' sur :

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

   https://fr.pinterest.com/pin/319051954842543593/

   

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondvocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  Document 'Schrijftaal & Spreektaal 4' à consulter dans la collection Google+ Woordenschat & oefeningen :