docnederlands - Page 3

 • De datum in het Nederlands schrijven en zeggen; écrire et prononcer la date en néerlandais / grammatica, spraakkunst; grammaire

  • Formuler et prononcer la date en néerlandais / De datum in het Nederlands formuleren en uitspreken

  • Différentes formulations de la date / Verschillende formuleringen van de datum

  • Grammaire néerlandaise / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst

  ----------------

  date,datum,nombre cardinal,hoofdtelwoord,cent,honderd,mille,duizend

  Canal in Flanders, 1894, Theo van Rysselberghe

   vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond 

  https://www.wikiart.org/en/theo-van-rysselberghe/canal-in-flanders-1894

  ---------------

  DE DATUM / LA DATE

  ▶ De datum wordt geformuleerd met een bepaald hoofdtelwoord, gevolgd door de naam van de maand en zo nodig gevolgd door het jaartal. / On formule la date en néerlandais à l'aide d'un nombre cardinal, suivi du nom du mois, et le cas échéant, de l'année.

   

  ▶ U schrijft / Vous écrivez :

  10 maart 2011 [in gewone lopende tekst; bovenaan in een brief / dans la simple formulation d'un texte; dans l'angle supérieur d'une lettre]

   

  ▶ U zegt / Vous dites :

  tien maart tweeduizend elf 
  tien maart tweeduizend en elf
  de tiende maart tweeduizend (en) elf
  de tiende van de derde tweeduizend (en) elf [gesproken taal / langue parlée]

   

  ▶ Bij de getallen van honderd(en)een tot en met honderd(en)twaalf en bij de getallen van duizend (en) een tot en met duizend (en) twaalf kan er tussen de twee delen van het telwoord en geplaatst worden, maar en kan ook worden weggelaten. / Lors de l'emploi des nombres honderd(en)een jusqu'à honderd(en)twaalf compris, il est possible d'insérer un en entre les deux éléments du numéral, mais ce n'est pas obligatoire.

   

  ▶ Bij het uitspreken van het jaartal wordt het woord honderd meestal weggelaten. / Quand on prononce l'année, on peut la plupart du temps laisser tomber le mot honderd : 

  5 mei 1945 – vijf mei negentienvijfenveertig; vijf mei negentienhonderdvijfenveertig [formeel taalgebruik / langue formelle]

   

  ▶ U schrijft ook / Vous écrivez aussi :

  10-03-2011 [vooral in Nederland gebruikt;ook in een internationale context / utilisé surtout aux Pays-Bas; également dans un contexte international]
  10.03.2011 [vooral in België gebruikt; dikwijls in referentieregels van brieven, op affiches en in aankondigingen / utilisé surtout en Belgique; souvent dans les références de lettres, sur les affiches ou dans les annonces]

   

  ▶ Soms schrijft men ook / Parfois, on écrit aussi :

  10-3-2011 [die vorm is minder aan te bevelen! / cette forme est à déconseiller!]
  10.3.2011 [die vorm is minder aan te bevelen! / cette forme est à déconseiller!]

  ---------------

  Vergelijk met het Engels! / Comparez avec l'anglais!

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondDocument 'Date - datum (Engels-Nederlands)' à consulter sur :

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

   https://www.pinterest.fr/pin/319051954844325355/

   

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondvocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  Document 'Date - datum (Engels-Nederlands)' à consulter dans la communauté Google+ Dutch learning diary (Nederlands leerdagboek) :  https://plus.google.com/u/0/108124208986236102370/posts/Kof4vSGWg8E

   

   

  ---------------

  séquence pédagogique,leersequentie,pays,landen,curiosités,bezienswaardigheden,pays-bas,nederland,compréhension à la lecture,leesvaardigheid

  Document 'Date - datum (Engels-Nederlands)' - format PNG :

  Date - datum (Engels-Nederlands).png

   

  ---------------

  BRONNEN SOURCES

  Taaladvies - datumnotatie : http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/1489/datumnotatie/

  Taaltelefoon - datumnotatie : https://www.taaltelefoon.be/datumnotatie

  ~

  A. M. Fontein, A. Pescher - ter Meer, Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen, Nederlands Centrum Buitenlanders, Utrecht

  Carola Henn, Joseph Vromans, Henny-Annie Bijleveld, Pratique du néerlandais de A à Z, Didier Hatier

  Ghislain Vandevyvere, Guide de grammaire néerlandaise, A. De Boeck, Bruxelles

 • Het voltooid deelwoord; le participe passé / regelmatige werkwoorden met onscheidbare voorvoegsels (prefixen); verbes réguliers avec préfixes inséparables: be-, ge-, er-, her-, ont-, ver- / grammatica; spraakkunst; grammaire / Nederlands; néerlandais

  • Préfixes inséparables : be-, ge-, er-, her-, ont-, ver- / Onscheidbare voorvoegsels, onscheidbare prefixen: be-, ge-, er-, her-, ont-, ver-

  • Préfixes non accentués / Onbeklemtoonde voorvoegsels, ongeaccentueerde prefixen

  • Participe passé / Voltooid deelwoord, verleden deelwoord, participium (perfecti), participium (van het perfectum)

  • Verbes réguliers / Regelmatige werkwoorden, regelmatige verba

  ---------------

  spraakkunst (theorie),grammaire (théorie),voltooid deelwoord,verleden deelwoord,participium (perfecti),participe passé,verbes,werkwoorden (verba),voorvoegsels: be- ge- er- her- ont- ver-,préfixes: be- ge- er- her- ont- ver-

  Affiche Geraardsbergen, Federatie voor Toerisme in Oost-Vlaanderen, 1982, Herman Verbaere

   vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond 

  https://lib.ugent.be/nl/catalog?q="Herman+Verbaere"&search_field=author

  ---------------

  Het voltooid deelwoord [het verleden deelwoord, het participium (perfecti), het participium (van het perfectum)] van regelmatige werkwoorden [verba] die met de volgende voorvoegsels [prefixen] beginnen : be-, ge-, er-, her-, ont-, ver- [onbeklemtoonde (ongeaccentueerde) voorvoegsels (prefixen)]

  Le participe passé des verbes réguliers qui commencent par les préfixes suivants: be-, ge-, er-, her-, ont-, ver- (préfixes non accentués)

  be- [bə]

  bedekken → bedekt (< 't sexy fokschaap) [(re)couvrir]
  bedanken → bedankt (< 't sexy fokschaap) [remercier]
  bedienen → bediend [servir; s'occuper de]
  bedoelen → bedoeld [vouloir dire, entendre par]
  betuigen → betuigd [témoigner]
  beëindigen → beëindigd [terminer, finir, achever]

  spraakkunst (theorie),grammaire (théorie),voltooid deelwoord,verleden deelwoord,participium (perfecti),participe passé,verbes,werkwoorden (verba),voorvoegsels: be- ge- er- her- ont- ver-,préfixes: be- ge- er- her- ont- ver-

  beteren ['betərə(n)] (= beter worden) → gebeterd [aller mieux, s'améliorer]
  beteren [bə'terə(n)] (= teren, met teer bestrijken) → beteerd [goudronner]

   spraakkunst (theorie),grammaire (théorie),voltooid deelwoord,verleden deelwoord,participium (perfecti),participe passé,verbes,werkwoorden (verba),voorvoegsels: be- ge- er- her- ont- ver-,préfixes: be- ge- er- her- ont- ver-

  bekeren ['bekərə(n)](sport: een cupwedstrijd spelen) → gebekerd [disputer un match de coupe]
  bekeren [bə'kerə(n)](van godsdienst, mening of partij laten veranderen)bekeerd [convertir (à)]

  spraakkunst (theorie),grammaire (théorie),voltooid deelwoord,verleden deelwoord,participium (perfecti),participe passé,verbes,werkwoorden (verba),voorvoegsels: be- ge- er- her- ont- ver-,préfixes: be- ge- er- her- ont- ver-

  beeldhouwen gebeeldhouwd [sculpter]

   ge- [] 

  gebaren → gebaard [gesticuler]
  gebeuren → gebeurd [se passer, se produire, arriver]
  gebruiken → gebruikt (< 't sexy fokschaap) [utiliser, employer, se servir de]
  geloven → geloofd [croire]

   er- [ɛr]

  erkennen → erkend
  erlangen → erlangd
  zich erbarmen → erbarmd

  spraakkunst (theorie),grammaire (théorie),voltooid deelwoord,verleden deelwoord,participium (perfecti),participe passé,verbes,werkwoorden (verba),voorvoegsels: be- ge- er- her- ont- ver-,préfixes: be- ge- er- her- ont- ver-

  ergeren [ˈɛrxərə(n)]geërgerd
  eren [ˈerə(n)] geëerd
  eroderen [ero'derə(n)] geërodeerd

   her- [hɛr]

  herdrukken → herdrukt (< 't sexy fokschaap)
  herhalen → herhaald
  herinneren → herinnerd
  herkennen → herkend
  herleven → herleefd
  hervormen → hervormd

  spraakkunst (theorie),grammaire (théorie),voltooid deelwoord,verleden deelwoord,participium (perfecti),participe passé,verbes,werkwoorden (verba),voorvoegsels: be- ge- er- her- ont- ver-,préfixes: be- ge- er- her- ont- ver-

  herboriseren → geherboriseerd
  herstructureren → geherstructureerd
  herformuleren → geherformuleerd
  herexamineren → geherexamineerd
  herwaarderen → geherwaardeerd of herwaarderd

  spraakkunst (theorie),grammaire (théorie),voltooid deelwoord,verleden deelwoord,participium (perfecti),participe passé,verbes,werkwoorden (verba),voorvoegsels: be- ge- er- her- ont- ver-,préfixes: be- ge- er- her- ont- ver-

  herbergen → geherbergd

  ont- [ɔnt]

  ontdekken → ontdekt (< 't sexy fokschaap)
  ontmoeten → ontmoet (< 't sexy fokschaap)
  ontbossen → ontbost (< 't sexy fokschaap)
  ontleden → ontleed
  onterven → onterfd
  ontsporen → ontspoord
  ontroeren → ontroerd
  ontstoppen → ontstopt (< 't sexy fokschaap)

   ver- [vər]

  veranderen → veranderd
  verassen → verrast (< 't sexfokschaap)
  verbeteren → verbeterd
  verblinden → verblind
  vertellen → verteld
  verhalen → verhaald
  vertalen → vertaald
  verrichten → verricht (< 't sexfokschaap)
  verpesten → verpest (< 't sexfokschaap)
  vervuilen → vervuild
  verfrissen → verfrist (< 't sexfokschaap)

  spraakkunst (theorie),grammaire (théorie),voltooid deelwoord,verleden deelwoord,participium (perfecti),participe passé,verbes,werkwoorden (verba),voorvoegsels: be- ge- er- her- ont- ver-,préfixes: be- ge- er- her- ont- ver-

  verven ['vɛrvə(n)] → geverfd

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondDocument 'Voltooid deelwoord - onscheidbare voorvoegsels (prefixen)' sur :

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

   https://www.pinterest.fr/pin/319051954844751671/   https://www.pinterest.fr/pin/319051954844751700/   https://www.pinterest.fr/pin/319051954844751720/

   

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondvocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  Document 'Voltooid deelwoord - onscheidbare voorvoegsels (prefixen)' à consulter dans la collection Google+ Grammatica & oefeningen https://plus.google.com/u/0/collection/AmgXfB

   

   

  ---------------

  séquence pédagogique,leersequentie,pays,landen,curiosités,bezienswaardigheden,pays-bas,nederland,compréhension à la lecture,leesvaardigheid

  Document 'Voltooid deelwoord - onscheidbare voorvoegsels (prefixen)' - format PDF :

  voltooid deelwoord - onscheidbare voorvoegsels (prefixen).pdf

   

  ---------------

  BRONNEN /SOURCES

  Genootschap Onze Taal : https://onzetaal.nl/taaladvies/her-voltooid-deelwoord

  Algemene Nederlandse Spraakkunst : http://ans.ruhosting.nl/e-ans/02/03/02/07/body.html

  Taaladvies : http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/376/

  DBNL : http://www.dbnl.org/tekst/_taa008199001_01/_taa008199001_01_0003.php

  ~

  A. M. Fontein, A. Pescher – ter Meer, Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen, Nederlands Centrum Buitenlanders, Utrecht

  J. Van Mulders, W. Chrispeels, Grammaire néerlandaise, Didier, Bruxelles