meerkeuzevragen - Page 5

 • Test je Nederlands! / Teste ton néerlandais! (2) - exercice de grammaire néerlandaise

  test,toets,exercice,grammaire,apprendre le néerlandais,nederlands leren

  ----------------

  • Test de néerlandais / Test Nederlands

  • Grammaire néerlandaise : exercice / Nederlandse spraaakkunst, Nederlandse grammatica : oefening

  ----------------

  Omcirkel de letter die met de goede oplossing overeenkomt. / Entoure la lettre qui correspond à la bonne réponse.

  26. De expositie  ...............  zondag officieel geopend.
        a. werd
        b. heeft
        c. zal
        d. zou

   

  27. Een inwoner van Rotterdam  .................  gisteren in de deuropening van zijn woning doodgeschoten.
        a. wordt
        b. heeft
        c. zal
        d. is

  vocabulaire : doodschieten : abattre, tuer

  28. In die nieuwe fabriek  .................  200.000 auto's per jaar worden gebouwd.
        a. zullen     
        b. waren 
        c. hebben 
        d. zijn 

   

  29.  ...............  nu minder gerookt dan een paar jaar geleden.
        a. Het wordt
        b. Het is
        c. Er wordt
        d. Men wordt

   

  30. Toen we om 6 uur opstonden, zagen we dat de grond met sneeuw bedekt  ................. .
        a. is
        b. was
        c. had
        d. wordt

  vocabulaire : bedekken : recouvrir

  31. Onze burgemeester heeft de koning  ...............  een bezoek aan zijn stad te brengen. 
        a. geuitnodigd 
        b. uitgenodigt 
        c. uitgenodigen 
        d. uitgenodigd 

   

  32. We proberen met die maatregelen een ramp  ................ .
        a. te voorkomen
        b. voor te komen
        c. voorgekomen
        d. voorkomen

  vocabulaire : de ramp : la catastrophe / voorkomen : prévenir, empêcher

  33. Er  ...............  vandaag een interessant artikel in de krant.
        a. staat 
        b. hangt 
        c. zit 
        d. ligt 

   

  34. De was  .................  in de tuin te drogen.
        a. zit
        b. hangt
        c. loopt
        d. staat

   

  35. We hebben nog niet gegeten. We zijn  ................  aangekomen.
        a. daarna
        b. pas
        c. weldra
        d. nooit

   

  36.  ...............  dat maar geweten!
        a. Zal ik
        b. Heb ik
        c. Zou ik
        d. Had ik

   

  37. Ik  ...............  dat het sneeuwde.
        a. zou
        b. wou
        c. wil
        d. mocht

   

  38. Peter is  ...............  twee dagen niet op kantoor verschenen.
        a. morgen
        b. al
        c. soms
        d. gisteravond

  vocabulaire : verschijnen : apparaître, se présenter

  39. Kies de correcte zin:
        a. Het vergadering is nog niet afgelopen.
        b. Het overheid heeft nog geen beslissing genomen.
        c. Die politicus is een tegenstander van het racisme.
        d. Waar heb je de boekje over meteorologie weggelegd?

  vocabulaire : overheid : autorités / de tegenstander : l'opposant / wegleggen : poser, déposer

  40. Kies de correcte zin:
        a. De koning Willem-Alexander brengt een bezoek aan het België.
        b. Koning Willem-Alexander brengt een bezoek aan België.
        c. Koning Willem-Alexander brengt een bezoek aan het België.
        d. De koning Willem-Alexander brengt een bezoek aan België.

   

  41. De timmerman heeft vlug gewerkt: de  ...............  zijn al klaar.
        a. rammen
        b. ramen
        c. raamen
        d. raams

  vocabulaire : de timmerman : le menuisier

  42. Deze docent stelt te grote  ................  aan zijn studenten.
        a. eisen
        b. eissen
        c. eizen
        d. eis

  vocabulaire : de docent : le professeur

  43. Waar varen de  ...............  naartoe?
        a. oorlogsschippen
        b. oorlogschepen
        c. oorlogsschepen
        d. oorlogschippen

   

  44. Hij heeft na twee dagen zijn  ..............  teruggekregen.
        a. bagagen
        b. bagage
        c. baggagen
        d. baggage

   

  45. De kist bevat vijf  ..............  tomaten.
        a. kilo's
        b. kiloos
        c. kilos
        d. kilo

  vocabulaire : bevatten : contenir

  46. "Poes, poes!", riep grootmoeder, "Melk, lekkere melk voor een  ............... poesje!!"
        a. lieve
        b. lieffe
        c. lief
        d. liefe

   

  47. Wim zat op de  ...............  balustrade die het kleine terras omgaf.
        a. houte 
        b. houtse 
        c. houten 
        d. houtene 

  vocabulaire : omgeven : entourer

  48. Het meisje was slecht gekleed, maar haar gezicht had iets  ............... .
        a. aantrekkelijk
        b. aantrekkelijkes
        c. aantrekkelijks
        d. aantrekkelijke

  vocabulaire : het gezicht : le visage

  49. De kist was  ...............  dan ik had gedacht.
        a. zwaarder
        b. zwarder
        c. zwarer
        d. zwaarer

   

  50. Waarom moet je altijd  ...............  van allemaal spreken?
        a. het meest luid
        b. het luidst
        c. luidst
        d. de luidst

   

  test,toets,exercice,grammaire,apprendre le néerlandais,nederlands leren

  Oplossingen / Solutions

  26 a 39 c 
  27 d 40 b 
  28 a  41 b 
  29 c 42 a 
  30 b 43 c 
  31 d  44 b 
  32 a  45 d 
  33 a  46 c 
  34 b  47 c 
  35 b  48 c 
  36 d  49 a 
  37 b  50 b 
  38 b   
 • Test je Nederlands! / Teste ton néerlandais! (1) - exercice de grammaire néerlandaise

  • Grammaire néerlandaise : exercice / Nederlandse grammatica, Nederlandse spraakkunst : oefening

  • Test de néerlandais / Test Nederlands

  ---------------

  test,exercice,apprendre le néerlandais,nederlands leren

  Omcirkel de letter die met de goede oplossing overeenkomt. / Entoure la lettre qui correspond à la bonne solution.

  01. .................  de directeur van het bedrijf?
        a. Kun je
        b. Kent je
        c. Ken je
        d. Kon

   vocabulaire : het bedrijf : l'entreprise

  02. Henk  ................  vaak met de kinderen van de buren.
        a. spelt
        b. speel
        c. spellt
        d. speelt

   

  03. De wind  ................  vandaag uit noordwestelijke richting.
        a. blast 
        b. blaazt
        c. blaast 
        d. blazt 

   vocabulaire: de richting : la direction

  04. ................  maar zitten, Jan!
        a. Blijft
        b. Blijf
        c. Blijven
        d. Bleef

   

  05. Ze  ................  dat ze moe was.
        a. antwoorde  
        b. antwordde 
        c. antwoordde 
        d. antwoordte 

   

  06. De busprijzen zijn weer  ............... . 
        a. verhoogd 
        b. verhoogt 
        c. geverhoogd 
        d. verhoogde 

   

  07. Hij  ...............  al de hele winter aan bronchtis.
        a. lied
        b. leed
        c. lijdde
        d. liet

   

  08. Hij heeft de hele dag aan het strand in de zon  ................ .
        a. gezet
        b. gezaten
        c. gezeeten
        d. gezeten

   

  09. De dief  ................  een pistool uit zijn zak. 
        a. namt 
        b. nam 
        c. neemde 
        d. naam 

   

  10. Zijn vader is met 92 jaar bij een treinongeluk  ................. .
        a. gestorven
        b. gestierven
        c. gesterfd
        d. gesterven

   

  11. De jonge vrouw heeft haar trouwring in de tuin  ................ .
        a. verlozen
        b. verliezen
        c. verloren
        d. verloosd

   vocabulaire : de trouwring : l'alliance, l'anneau

  12. Als je minder vlug  ................  , had je geen auto-ongeluk gehad.
        a. hebt gereden
        b. zal rijden
        c. had gereden
        d. zou rijden

   

  13. Als het mooi weer is,  ...............  we naar zee gaan. 
        a. zouden 
        b. waren 
        c. zullen 
        d. zijn 

   

  14. Waarom is Jan vanmiddag niet langsgekomen?
        a. Hij zal zeker zijn trein gemist hebben.
        b. Hij zou zeker zijn trein missen.
        c. Hij zou zeker zijn trein gemist hebben.
        d. Hij zal zeker zijn trein missen.

  vocabulaire : langskomen : passer (chez), rendre visite (à)

  15. Als ik jou was,  ...................  .
        a. zal ik rechten studeren.
        b. zou ik rechten studeren.
        c. heb ik rechten gestudeerd.
        d. zal ik rechten getudeerd hebben.

   vocabulaire : rechten [pluriel!] studeren : étudier le droit

  16. Als ik mijn vakantie in Vlaanderen doorgebracht had,  ............... .
        a. zou ik naar Gent gaan.
        b. zal ik naar Gent gegaan zijn.
        c. ging ik naar Gent.
        d. zou ik naar Gent gegaan zijn.

   

  17. Joop komt niet mee. Hij  ...............  niet van zijn vader.
        a. wil
        b. mag
        c. moet
        d. kan

   

  18. We  ...............  door Luxemburg en Zwitserland naar Oostenrijk gereisd.
        a. hebben
        b. zullen
        c. zouden
        d. zijn

   

  19. In het bos  ...............  vorige week nog een jongen verdwenen.
        a. is
        b. heeft
        c. kon
        d. moest

   

  20. Ik  ................  de titel van die detectiveroman vergeten.
        a. had
        b. heb
        c. was
        d. werd

   

  21. Ze was zo boos dat ze zich op haar kamer opgesloten  ............... .
        a. heeft
        b. was
        c. wou
        d. is

  vocabulaire : zich opsluiten : s'enfermer 

  22. Onze voetbalclub hoopt bij de volgende wedstrijd revanche  ............... .
        a. kunnen te nemen.
        b. nemen te kunnen.
        c. kunnen nemen.
        d. te kunnen nemen.

   

  23. Het meisje zat op de bank een broodje  ............... .
        a. op eten.
        b. op te eten.
        c. opeten.
        d. te opeten.

   

  24. De jongen beweerde dat hij het lijk op de grond  ................. .
        a. had liggen zien.
        b. had zien liggen.
        c. had liggen gezien.
        d. heeft zien liggen

   vocabulaire : beweren : prétendre / het lijk : le cadavre

  25. Meneer Vermeylen heeft nog een kwartier met zijn collega's  ............... .
        a. zitten te praten.
        b. praten zitten.
        c. zitten praten.
        d. te zitten praten.

   

  test,exercice,apprendre le néerlandais,nederlands leren

  Oplossingen / Solutions

  01 c 14 a 
  02 d 15 b
  03 c 16 d
  04 b 17 b 
  05 c 18 d 
  06 a 19 a 
  07 b 20 c 
  08 d 21 a 
  09 b  22 d 
  10 a 23 b 
  11 c 24 b 
  12 c 25 c 
  13 c  

  ---------------

  test,toets,exercices grammaticaux,grammatica-oefeningen,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen

  'Test je Nederlands / Test ton néerlandais!' en format JPEG sur :

  test,toets,exercices grammaticaux,grammatica-oefeningen,questionnaire à choix multiples,multiplechoicevragen,meerkeuzevragen https://fr.pinterest.com/pin/319051954830282609/