Grammaire néerlandaise : points particuliers - Page 5

 • L'adjectif possessif; het bezittelijk voornaamwoord (het possessief pronomen) / grammaire néerlandaise; Nederlandse spraakkunst (grammatica)

  • Grammaire néerlandaise : théorie / Nederlandse spraakkunst, Nederlandse grammatica : theorie

  • Les adjectifs possessifs / Het bezittelijk voornaamwoord, het possessief pronomen : bijvoeglijke vormen

  • Transcription phonétique / Fonetische transcriptie

  • Activité de classe : rappel d'un point grammatical / Klasactiviteit : herhaling van een grammatica-item

  • Niveaux : 4N1, 4N2 / Niveaus : 4N1, 4N2

  ---------------

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),adjectifs possessifs,bezittelijke voornaamwoorden,possessief pronomen

  Porceleyne Fles - Blauwe/witte tegel met Hollands winterlandschap naar Louis Apol. Eind 19e eeuw, Delft

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),adjectifs possessifs,bezittelijke voornaamwoorden,possessief pronomen

  http://veiling.catawiki.nl/kavels/1225067-porceleyne-fles-blauw-witte-tegel-met-hollands-winterlandschap-naar-louis-apol

  ---------------

  Overzichtstabel : het bezittelijk voornaamwoord, het possessief pronomen :

  bijvoeglijke vormen

  Tableau récapitulatif : les adjectifs possessifs

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),adjectifs possessifs,bezittelijke voornaamwoorden,possessief pronomen

  ---------------

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),adjectifs possessifs,bezittelijke voornaamwoorden,possessief pronomenDocument 'Adjectifs possessifs - Bezittelijke voornaamwoorden' en format JPEG sur

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),adjectifs possessifs,bezittelijke voornaamwoorden,possessief pronomenhttps://fr.pinterest.com/pin/319051954832209422/

   

  ---------------

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),adjectifs possessifs,bezittelijke voornaamwoorden,possessief pronomenDocument 'Adjectifs possessifs - Bezittelijke voornaamwoorden' en format PDF

  adjectifs possessifs - bezittelijke voornaamwoorden.pdf

   

  --------------

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),adjectifs possessifs,bezittelijke voornaamwoorden,possessief pronomen

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),adjectifs possessifs,bezittelijke voornaamwoorden,possessief pronomen

  Document 'Adjectifs possessifs - Bezittelijke voornaamwoorden' en format JPEG, à consulter dans la communauté G+ : NEDERLANDS LEREN

  https://plus.google.com/communities/115632356935694181487/stream/58bc20e7-ceb7-4f62-b7ab-5ec9e91815c2

 • Emploi du 's' de liaison et du 'n' de liaison dans les combinaisons de mots en néerlandais / Gebruik van de tussen-s en de tussen-n in samenstellingen van zelfstandige naamwoorden (substantieven) / grammaire

  • Mots composés en néerlandais, combinaisons de substantifs en néerlandais / Samengestelde woorden in het Nederlands, samenstellingen van zelfstandige naamwoorden (substantieven) in het Nederlands

  • Emploi du 's' de liaison et du 'n' de liaison / Gebruik van de tussen-s en de tussen-n, gebruik van de tussenklank -s- en de tussenklank -n-, gebruik van de koppel-s en de koppel-n

  • Grammaire néerlandaise : théorie / Nederlandse spraakkunst, Nederlandse grammatica : theorie

  • Orthographe néerlandaise : règles d'orthographe / Nederlandse spelling : spelregels, spellingsregels

  ---------------

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),'s' de liaison,tussen-s,'n' de liaison,tussen-n,substantifs,zelfstandige naamwoorden (substantieven),samenstellingen,mots composés

  Tegel, Naarden, winterlandschap met kerk

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),'s' de liaison,tussen-s,'n' de liaison,tussen-n,substantifs,zelfstandige naamwoorden (substantieven),samenstellingen,mots composés 

  http://www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/TM01:04615/&p=5&i=11&t=147&st=winterlandschap&sc=(winterlandschap)/&wst=winterlandschap

  ---------------

  Inleiding : spelling / Introduction : orthographe

  Nederlandstaligen passen de volgende regels toe : / Les néerlandophones appliquent les règles suivantes :


  1) als je de tussen-s hoort of uitspreekt, schrijf je hem. / quand on entend ou prononce le 's' de liaison, on l'écrit.

  Bv. : verzekeringsmaatschappij, identiteitskaart

   
  2) als het tweede deel met een s-klank of een sisklank ([s], [z], [sj], [ts], [tsj], [zj] en [dzj] zoals we ze horen aan het begin van : speler, zand, shampoo, tsaar, checklist, journalist en jeans.) begint, kan je niet horen of er een 's' moet staan. Maak dan een nieuwe samenstelling met het eerste deel : als je nu een 's' hoort, schrijf je dus ook een 's' in de eerste samenstelling. /

  quand le second élément commence par le son [s] ou par une consonne chuintante ([s], [z], [sj], [ts], [tsj], [zj]  en [dzj] tels qu'on l'entend au début des mots suivants : speler, zand, shampoo, tsaar, checklist, journalist en jeans), on ne peut pas percevoir s'il y a un 's' de liaison. Associez alors à la première partie un nouveau mot : si vous entendez maintenant un 's' de liaison, placez aussi un 's' dans la première combinaison de mots.

  Bv. :

  stationschef krijgt een tussen-s naar analogie met / a un 's' de liaison par analogie avec sationsplein, stationsbuurt.

  voorjaarsshow krijgt een tussen-s naar analogie met / a un 's' de liaison par analogie avec voorjaarsweer.

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),'s' de liaison,tussen-s,'n' de liaison,tussen-n,substantifs,zelfstandige naamwoorden (substantieven),samenstellingen,mots composés

  Gebruik en vorming / Utilisation et formation

  Nederlandstaligen weten intuïtief wanneer ze een tussen-s in een samenstelling van substantieven kunnen gebruiken. Het is een kwestie van taalgebruik en vooral taalgevoel. Maar voor niet-Nederlandstaligen die niet veel taalgevoel hebben, is het moeilijk te weten wanneer men een tussen-s moet gebruiken. /

  Les néerlandophones savent intuitivement quand il doivent utiliser un 's' de liaison dans une combinaison de mots. C'est une question d'usage de la langue et surtout de feeling de la langue. Mais les non-néerlandophones qui ont peu de feeling de la langue, peuvent difficilement savoir quand on doit placer un 's' de liaison.

  Hiervoor kunnen de volgende richtlijnen gegeven worden : / A cet effet, on peut donner les directives suivantes :

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),'s' de liaison,tussen-s,'n' de liaison,tussen-n,substantifs,zelfstandige naamwoorden (substantieven),samenstellingen,mots composés

  Je zet een tussen-s : /  On place un 's' de liaison :

   

  1) als het eerste deel een zelfstandig naamwoord (substantief) is dat eindigt op -ing, -heid, -(i)teit, -schap en -ment : / quand le premier élément est un substantif qui se termine par -ing, -heid, -(i)teit , -schap et -ment :

  Bv. : betalingsbewijs, inburgeringscursus, trainingspak, snelheidsbegrenzer, universiteitsbibliotheek, ouderschapsverlof, parlementsgebouw, abonnementsnummer, ... (pas op ! / attention !: joggingpak)

   

  2) als het eerste deel een mannelijke persoonsnaam is die op -er, -eur, -ier en -aar eindigt en een meervoud op -s heeft. : / quand le premier élément est un nom de personne masculin qui se termine par -er, -eur, -ier et -aar et qui a un pluriel en -s :

  Bv. : jagerstas, doktersassistente, arbeiderspartij, ondernemersactiviteit, ingenieursdiploma, bankierskantoor, tuiniersalmanak, molenaarspak, redenaarstalent, ... (pas op ! / attention ! : straaljagerpiloot, mitrailleurschot, schakelaarknop, ...)

   

  3) als het eerste deel een verkleinwoord is (in het enkelvoud /singularis of in het meervoud/pluralis) : / quand le premier élément est un diminutif (singulier ou pluriel) :

  Bv. : meisjesstem, mannetjesputter, mannetjeseend, ... ; lapjeskat, liedjeszanger, pakjesdrager, pakjesavond, meisjesplager, sprookjesverteller, spruitjeslucht, ...

   

  4) als het eerste deel een zelfstandig naamwoord (substantief) is dat naar een persoon verwijst en dat een meervoud (pluralis) met de uitgang -s heeft : / quand le premier élément est un substantif qui se réfère à une personne et qui a un pluriel en -s :

  Bv. : dameskleding, jongensclub, ... (pas op ! / attention ! : wagenpark, molenwiek)

   

  5) als het eerste deel een volledig werkwoord of een van een werkwoord afgeleid substantief is : / quand le premier élément est un verbe complet ou un substantif dérivé d'un verbe :

  Bv. : etenslucht, uitgaansmogelijkheid, levensgevaar, inkomensbeleid, bestaansminimum, lijdensweg, ...

   

  6) als het een oude genitief is of als het eerste deel een zelfstandig naamwoord (substantief) is dat het gebruik van een tussen-s bepaalt omdat het het resulaat is van een lange taalontwikkeling of van taalgewoontes : / quand il s'agit d'un ancien génitif ou quand le premier élément est un substantif qui détermine l'emploi d'un 's' de liaison parce que c'est le résultat d'une longue évolution de la langue ou d'habitudes langagières :

  Bv. :

  dorp dorpsbewoner [bewoner van een dorp]

  volk volkstaal [taal van het volk]

  personeel personeelschef [chef van het personeel]

  gevecht gevechtsactie

  verzet verzetsmonument

  aanval aanvalsactie

  bedrijf bedrijfstak [tak van het bedrijf]

  kok koksmuts [muts van de kok]

  geluid geluidsapparatuur

  handel handelsmerk

  macht machtsgevoel

  beroep beroepskeuze

  oorlog oorlogstijd

  huwelijk huwelijkslijst . . . . .

   

  Opmerking / Remarque 

  Wegens individuele of geografische verschillen spreken bepaalde Nederlandstaligen een -s- uit en andere niet. / Pour des raisons individuelles ou géographiques, certains néerlandophones prononcent un 's' de liaison et d'autres pas.

  Bv. : drug(s)beleid, tijd(s)verschil, spelling(s)regels, dood(s)kist, inkoop(s)prijs, voorbehoed(s)middel, wet(s)tekst, ...

  Beide vormen zijn mogelijk. Bepaalde woordenboeken geven de vorm met -s- en de vorm zonder -s-. Soms geven ze maar één vorm, maar dat betekent niet dat de andere vorm niet bestaat. In geval van twijfel kun je een woordenboek of de leidraad van de Nederlandse spelling consulteren op : http://woordenlijst.org/leidraad /

  Les deux formes sont possibles. Certains dictionnaires mentionnent la forme avec le 's' de liaison et la forme sans le 's' de liaison. Parfois, ils ne fournissent qu'une seule forme, mais cela ne signifie pas que l'autre forme est inexistante. En cas de doute, vous pouvez consulter un dictionnaire ou le guide de l'orthographe néerlandaise à l'adresse suivante : http://woordenlijst.org/leidraad

  ---------------

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),'s' de liaison,tussen-s,'n' de liaison,tussen-n,substantifs,zelfstandige naamwoorden (substantieven),samenstellingen,mots composés

   

  Je zet GEEN tussen-s : / On NE met PAS de 's' de liaison :

   

  1) als het eerste deel een zelfstandig naamwoord (substantief) is dat met een -s eindigt : / quand le premier élément est un substantif qui se termine par -s :

  Bv. : neuslengte, onderwijsinrichting, basisprincipe, diepvrieskast, ...

   

  2) als het eerste deel een zelfstandig naamwoord (substantief) in het meervoud (pluralis) is dat op -en eindigt : / quand le premier élément est un substantif au pluriel qui se termine par -en :

  Bv. : mannenwerk, kleurenfilm, schoenendoos, docentenkorps, ...

   

  3) als het eerste deel een zelfstandig naamwoord (susbtantief) is dat op -a, -i, -o, -u en -y eindigt : / quand le premier élément est un substantif qui se termine par -a, -i, -o, -u et -y :

  Bv. : operazangeres, mediabeleid, neerlandicicongres, automonteur, radiojournaal, gironummer, discontoverlaging, paraplubak, hobbybeurs, ...

   

  4) als het eerste deel een zelfstandig naamwoord (substantief) in het enkelvoud (singularis) is dat op -el, -em, -en, -er eindigt : / quand le premier élément est un substantif au singulier qui se termine par -el, -em, -en, -er :

  Bv. : aardappelmesje, parelvisserij, bodemmonster, bezemwagen, havenarbeider, ovendeur, kamertemperatuur, meterkast, poederblusser, ...

   

  5) als het eerste deel een zelfstandig naamwoord (substantief) is dat op -ie of -tie eindigt : / quand le premier élément est un substantif qui se termine par -ie of -tie :

  Bv. : commissielid, koffietijd, politiebericht, consumptiemaatschappij, ...

   

  6) als het eerste deel een zelfstandig naamwoord (substantief) is dat een meervoud (pluralis) op -eren heeft : / quand le premier élément est un substantif qui a un pluriel en -eren :

  Bv. : eierbeschuit, eierdop, kindermenu, kalvermarkt, runderlap, ... (pas op ! / attention ! : klafslapje, kalfsmedaillon, rundvlees, ...)

   

  7) als het eerste deel een stofnaam is : / quand le premier élément est un nom de matière :

  Bv. : goudprijs, sneeuwlaag, peperbus, zoutvaat, papierfabriek, ijzerindustrie, metaalarbeider, houtindustrie, zilvermeeuw, giflozing ... (pas op ! / attention !: tabaksgeur, tabaksprijs, houtskool)

   

  8) als het een samenstelling is met een vergelijking : het tweede deel lijkt op of is als het eerste deel : / quand il s'agit d'une combinaison de mots exprimant une comparaison : le second élément ressemble ou s'identifie au premier élément :

  Bv. : aapmens, trapgevel, broekrok, kikvorsman, ...

   

  9) als de samenstelling een afleiding is van een werkwoordgroep : / quand la combinaison de mots est dérivée d'un groupe verbal :

  Bv. : ingebruikneming (en niet ingebruiksneming!), indiensttreding, initiatiefnemer, inbeslagneming, ...

   

  10) als het eertse deel de stam van een werkwoord (verbum) is : / quand le premier élément est le radical d'un verbe :

  Bv. : parkeergelegenheid, eethuis, draagbalk, vaarsnelheid, meeneemprijs, leefruimte, volgnummer, plakboek, kletskous, inhaalwedstrijd ... (pas op ! / attention !: bestuurscollege) 

   

  11) als het eerste deel een bijvoeglijk naamwoord (adjectief) is zonder -e : / quand le premier élément est un adjectif qualificatif sans -e :

  Bv. : kleinhandel, grootkapitaal, heethoofd, hooghartigheid, platvoet, kortsluiting, warmhoudplaatje, breedbeeldtelevisie, laagseizoen ...

   

  12) als het eerste deel een zelfstandig naamwoord (substantief) is waarvoor het gebruik van een tussen-s niet nodig is omdat het het resulaat is van een lange taalontwikkeling of van taalgewoontes : / quand le premier élément est un substantif qui n'exige pas l'emploi d'un 's' de liaison parce que c'est le résultat d'une longue évolution de la langue ou d'habitudes langagières :

  Bv. :

  jeugd jeugdherberg

  stam stamboom

  slag slagroom

  gast gastgezin

  post postnummer

  hulp hulpverlener

  kleur kleurplaat

  zang zangwedstrijd

  lijn lijnvlucht

  brief briefopener

  maag maagpatiënt

  vuur vuurgevecht

  berg bergbeklimmer

  kraam kraamverpleegster

  kantoor kantoorruimte

  ouder ouderliefde

  geweld gewelddaad

  zeep zeepbakje

  brood broodplank

  proef proefperiode

  probleem probleemgeval

  --------------

                          

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),'s' de liaison,tussen-s,'n' de liaison,tussen-n,substantifs,zelfstandige naamwoorden (substantieven),samenstellingen,mots composés

    

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),'s' de liaison,tussen-s,'n' de liaison,tussen-n,substantifs,zelfstandige naamwoorden (substantieven),samenstellingen,mots composés

                         

  Let op ! Je mag de regels van de tussen-n niet uit het oog verliezen. / Attention ! Il ne faut pas perdre de vue les règles du 'n' de liaison .

   

  GEEN tussen-n, maar ook GEEN tussen-s : / PAS de 'n' de liaison, mais aussi PAS de 's' de liaison :

   

  1) als het eerste deel een werkwoord (verbum) is : / Quand le premier élément est un verbe :

  Bv. : brekebeen, spinnewiel, huilebalk, dwingelandij, hebbeding ...

   

  2) als het eerste deel een zelfstandig naamwoord (substantief) is dat op een -e eindigt en een meervoud (pluralis) met een -s heeft : / quand le premier élément est un substantif qui se termine par un -e et qui a un pluriel en -s :

  Bv. : garagehouder, lentedag, etalagepop, visitekaartje, aspergesoep, horlogemaker, filemelding ...

   

  3) als het eerste deel een zelfstandig naamwoord (substantief) is dat op een -e eindigt en dat een dubbel meervoud (pluralis) op -s of -n heeft : / quand le premier élément est un substantif qui se termine par -e et qui a un double pluriel en -s et en -n :

  Bv. : machinebouw, cassetterecorder, secretaressevereniging, gedaanteverwisseling, geboortejaar, gemeentesecretaris, hoogtevrees ...

   

  4) als het eerste deel een zelfstandig naamwoord (substantief) zonder meervoud (pluralis) is : / quand le premier élément est un substantif qui n'a pas de pluriel.

  Bv. : rijstebrij, tarwemeel, roggebrood, benzinestation, ...

   

  5) als het eerste deel een zelfstandig naamwoord (substantief) is dat enig/uniek is in zijn soort : / quand le premier élément est un substantif qui est unique en son genre.

  Bv. : Koninginnedag, zonneschijn, maneschijn, hellevuur, Onze-Lieve-Vrouwekerk, ... (pas op ! / attention !: koninginnensoep, koninginnenhapje, ...)

   

  6) als het eerste deel een bijvoeglijk naamwoord (adjectief) met de uitgang -e  is : / quand le premier élément est un adjectif qualificatif avec la désinence -e :

  Bv. : hogeschool, heteluchtballon, verrekijker, plattegrond, kortebaanwedstrijd, rodekool, koudegolf ...

   

  7) als het een oude of versteende samenstelling is : / quand il s'agit d'une expression ancienne ou figée :

  Bv. : bolleboos, burgemeester, bruidegom, dageraad, flierefluiter, hazewind, kattebelletje, ledemaat, petekind, ruggespraak, zinnebeeld, ... (pas op ! / attention ! : ledenvergadering, hazenslaapje, kattenbak, ruggenmerg, ruggengraat, zinsbegoocheling, ...)

  ---------------

                       

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),'s' de liaison,tussen-s,'n' de liaison,tussen-n,substantifs,zelfstandige naamwoorden (substantieven),samenstellingen,mots composés

   

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),'s' de liaison,tussen-s,'n' de liaison,tussen-n,substantifs,zelfstandige naamwoorden (substantieven),samenstellingen,mots composés

                 

  Pas op ! Voor hetzelfde eerste deel van een samenstelling heb je soms een tussen-s, soms geen tussen-s. Het is een kwestie van taalgevoel.

  Attention ! Pour un même premier élément dans une combinaison de mots, on a parfois un 's' de liaison, parfois pas de 's' de liaison. C'est une question de feeling de la langue.

  Bv.:

  godsnaam   godgeleerde 
  scheepswerf   scheepvaart
  liefdesavontuur            liefdeleven
  moederskind   moedermelk
  schaapskooi   schaapherder 
  zonsopgang    zonwering
  gerechtskosten    gerechtvaardigheid
  stadsbestuur    stadhuis
  vredesmars   vredestichter
  geluksdag    gelukzaligheid
  raadslid    raadzaal 
  maansverduistering    maanlanding            
  hartsgeheim    hartklopping 

  ---------------

  grammaire (théorie),spraakkunst (theorie),'s' de liaison,tussen-s,'n' de liaison,tussen-n,substantifs,zelfstandige naamwoorden (substantieven),samenstellingen,mots composésDocument "Emploi du 's' de liaison dans les mots composés" - format PDF

  Gebruik van de tussen-s in samenstellingen van zelfstandige naamwoorden.pdf

  --------------

  Bronnen / Sources

   

  Algemene Nederlandse Spraakkunst (ANS) : http://ans.ruhosting.nl/e-ans/12/03/02/02/01/body.html

  Open Taal : Koppel-s : https://sf.own-it.nl/projects/4/wiki/Koppel-s

  Braint : De Taalgids : http://www.braint.nl/taalgids/spelling/tussen-n-tussen-s.html

  Genootschap Onze Taal :

  https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/drugverslaafde-drugverslaafde

  https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/tussen-n

  WOORDEN.ORG : http://www.woorden.org/spelling-tussen-s.php

  dutchgrammar.com : http://www.dutchgrammar.com/nl/?n=NounsAndArticles.27

  VRT Taalnet : http://www.vrt.be/taal/samenstellingen-tussenklank-s

  Universiteit Gent – Studentenportaal :

  https://www.ugent.be/student/nl/studeren/taaladvies/schrijven/formuleer-correct/spelling/tussen-n-en-s.htm

  Het vak Nederlands : http://jan.liebregts.eu/spelling/de-tussen--n

   

  A. M. Fontein, A. Pescher-ter Meer, Nederlandse Grammatica voor Anderstaligen, Nederlands Centrum Buitenlanders, Utrecht

  Maja Becking, Ineke Grootegoed, Intertaal, Spellingwijzer Nederlands, Amsterdam / Antwerpen