• Vocabulaire : voorzetsels, preposities; prépositions / bijvoeglijke naamwoorden, adjectieven; adjectifs / zelfstandige naamwoorden, substantieven; substantifs / schrijf- en spreektaal [3]; langue écrite et parlée / woordenschat / néerlandais; Nederlands

  • Usage lexical en Flandre (Belgique) et aux Pays-Bas / Lexicaal gebruik in Vlaanderen (België) en Nederland

  • Question linguistique : emploi de certaines prépositions ainsi que de certains adjectifs et substantifs dans la langue écrite (langue formelle) et la langue parlée (langue informelle) / Taalvraag : gebruik van bepaalde voorzetsels (preposities), bijvoeglijke naamwoorden (adjectieven) en zelfstandige naamwoorden (substantieven) in de schrijf- en spreektaal (formele en informele taal)

  • Vocabulaire néerlandais-français / Woordenschat Nederlands-Frans

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,voorzetsels (preposities),prépositions,bijvoeglijk naamwoord,adjectief,adjectif qualificatif,zelfstandige naamwoorden,substantifs

   Kwakelbrug, Edam

   vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

   https://www.flickr.com/photos/nikmorris/14715057012/sizes/c/

  ---------------

   

  SCHRIJFTAAL (of FORMELE TAAL) en SPREEKTAAL (of INFORMELE TAAL) in Vlaanderen (België) en Nederland

  LANGUE ECRITE (ou LANGUE FORMELLE) et LANGUE PARLEE (ou LANGUE INFORMELLE) en Flandre (Belgique) et aux Pays-Bas

  De meeste woorden uit de spreektaal kunnen bijna altijd worden geschreven. Woorden uit de schrijftaal worden relatief weinig in de spreektaal gebruikt. Als een woord (of een vorm) zich in de kolom 'SCHRIJFTAAL' bevindt, betekent dat toch niet dat het volledig uitgesloten wordt van de spreektaal, maar gewoon dat het naargelang de gewoontes van de taalgebruikers minder vaak gehanteerd wordt in de alledaagse taal dan het overeenkomende woord in de kolom 'SPREEKTAAL'.

  La plupart des mots de la langue parlée peuvent presque toujours s'écrire. Les mots de la langue écrite s'emploient relativement peu dans la langue parlée. La présence d'un mot (ou d'une forme) dans la colonne 'SCHRIJFTAAL' ne signifie cependant pas qu'il soit complètement exclu de la langue parlée, mais simplement que son emploi est, selon les habitudes des locuteurs, moins fréquent dans la langue usuelle que son correspondant de la colonne 'SPREEKTAAL'.

  ---------------

  SCHRIJFTAAL (FORMELE TAAL) ⇒  SPREEKTAAL (INFORMELE TAAL) ⇒ VERTALING in het Frans

  VOORZETSELS (PREPOSITIES)

  1. gedurende (2), tijdens  in  pendant, durant

  2. te + infinitief  om te + infinitief  à/de + infinitif

  3. te + uur (1)  om + uur  à + heure

  4. te + naam van een stad  in + naam van een stad  à + nom d'une ville

  5. ter wereld  in/over/van de wereld  au/du monde

  6. dienen tot  dienen voor  servir à

  7. spreken tot  spreken/praten tegen  parler à

  BIJVOEGLIJKE NAAMWOORDEN (ADJECTIEVEN)

  8. aangenaam  prettig, leuk, plezierig, gezellig  agréable, chouette, sympa

  9. bedaard  kalm, rustig, stil  calme, tranquille

  10. gebroken  kapot, stuk  cassé

  11. geheel (1)  heel  entier, tout

  12. gemakkelijk  (ge)makkelijk  facile

  13. ledig (1)  leeg  vide

  14. moedig, dapper  flink  courageux

  15. schoon (1)(3)  mooi  beau

  16. snel, vlug  gauw, rap, vlug  rapide

  17. vuil  vies, vuil  sale

  ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN (SUBSTANTIEVEN)

  18. het dagblad (2)  de krant  le journal, le quotidien

  19. de heer  de meneer  le monsieur, l'homme

  20. de herfst  het najaar  l'automne

  21. het leder (1)  het leer  le cuir

  22. de lente (2)  het voorjaar  le printemps

  23. het medelijden (2)  het meelij  la pitié

  24. het rijwiel (1)  de fiets  la bicyclette, le vélo

  25. de slag  de klap  le coup

  26. het venster  het raam  la fenêtre

  27. het vermaak, de vreugde  de pret, het plezier  le plaisir, l'amusement, la joie

  28. de weide  de wei  le pré, la prairie

  29. de wielrijder (1)  de fietser  le cycliste

  30. de wijze  de manier  la manière, la façon

   

  (1) Niet gebruikelijk in de spreektaal in Nederland.

  (2) Weinig gebruikelijk in de spreektaal in Nederland, behalve in bepaalde gevallen.

  (3) In Nederland betekent schoon : netjes, proper.

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondDocument 'Schrijftaal & Spreektaal 3' sur :

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

   https://fr.pinterest.com/pin/319051954842380793/

   

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondvocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  Document 'Schrijftaal & Spreektaal 3' à consulter dans la collection Google+ Woordenschat & oefeningenhttps://plus.google.com/u/0/108124208986236102370/posts/9NuuogshBTB

   

   

 • Vocabulaire : werkwoorden, verba; verbes / schrijf- en spreektaal [2]; langue écrite et parlée / woordenschat / néerlandais; Nederlands

  • Usage lexical en Flandre (Belgique) et aux Pays-Bas / Lexicaal gebruik in Vlaanderen (België) en Nederland

  • Question linguistique : emploi de certains verbes dans la langue écrite (langue formelle) et la langue parlée (langue informelle) / Taalvraag : gebruik van werkwoorden (verba) in de schrijf- en spreektaal (formele en informele taal)

  • Vocabulaire néerlandais-français / Woordenschat Nederlands-Frans

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,verbes,werkwoorden (verba),langue écrite et parlée,schrijf- en spreektaal

   Kwakelbrug met speeltoren, Edam

   vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d0/Kwakelbrug_met_speeltoren_Edam.jpg/675px-Kwakelbrug_met_speeltoren_Edam.jpg?uselang=fr

  ---------------

  SCHRIJFTAAL (of FORMELE TAAL) en SPREEKTAAL (of INFORMELE TAAL) in Vlaanderen (België) en Nederland

  LANGUE ECRITE (ou LANGUE FORMELLE) et LANGUE PARLEE (ou LANGUE INFORMELLE) en Flandre (Belgique) et aux Pays-Bas

  De meeste woorden uit de spreektaal kunnen bijna altijd worden geschreven. Woorden uit de schrijftaal worden relatief weinig in de spreektaal gebruikt. Als een woord (of een vorm) zich in de kolom 'SCHRIJFTAAL' bevindt, betekent dat toch niet dat het volledig uitgesloten wordt van de spreektaal, maar gewoon dat het naargelang de gewoontes van de taalgebruikers minder vaak gehanteerd wordt in de alledaagse taal dan het overeenkomende woord in de kolom 'SPREEKTAAL'.

  La plupart des mots de la langue parlée peuvent presque toujours s'écrire. Les mots de la langue écrite s'emploient relativement peu dans la langue parlée. La présence d'un mot (ou d'une forme) dans la colonne 'SCHRIJFTAAL' ne signifie cependant pas qu'il soit complètement exclu de la langue parlée, mais simplement que son emploi est, selon les habitudes des locuteurs, moins fréquent dans la langue usuelle que son correspondant de la colonne 'SPREEKTAAL'.

  SCHRIJFTAAL (FORMELE TAAL))  ⇒  SPREEKTAAL (INFORMELE TAAL)   VERTALING in het Frans

  Werkwoorden (verba)

  1. zich begeven naar gaan naar  se rendre à, aller à

  2. behoeven (1)  hoeven  être nécessaire

  3. behoren tot, bij ⇒ horen bij  convenir à, appartenir à

  4. bemerken  merken ⇒ remarquer

  5. zich bevinden  zijn, staan, zitten  se trouver, être

  6. bezitten  hebben  posséder, avoir

  7. iemand bezoeken, een bezoek brengen aan iemand ⇒ iemand opzoeken, bij iemand op bezoek komen, bij iemand een visite maken  rendre visite à quelqu'un, aller voir quelqu'un

  8. eindigen, beëindigen (2)  klaar zijn, uitscheiden, ophouden, stoppen  finir, terminer

  9. gelukken (1)  lukken  réussir

  10. geraken (2)  raken ⇒ devenir, être, se retrouver (dans) [in moeilijkheden geraken : se retrouver dans des difficultés; gewond raken : se blesser, être blessé]

  11. geschieden (1) ⇒ gebeuren  se passer, se produire, avoir lieu

  12. gevoelen (1)  voelen  (res)sentir

  13. grijpen, vangen  pakken  attraper, saisir

  14. zich haasten  opschieten, hard(er) lopen  se presser, se dépêcher, presser le pas

  15. herstellen  maken, repareren ⇒ réparer

  16. leiden naar, voeren naar  brengen naar  mener à, conduire à

  17. menen  denken, vinden  penser, croire, trouver

  18. iets ontvangen  iets krijgen (3) ⇒ recevoir quelque chose

  19. openen ⇒ openmaken, opendoen  ouvrir

  20. de hand reiken ⇒ een hand geven  donner la main, tendre la main

  21. spreken  praten  parler

  22. stilhouden, stilstaan  blijven staan, stoppen  s'arrêter

  23. strijden (2)  vechten  combattre, lutter

  24. tonen (2)  laten zien ⇒ montrer, faire voir

  25. treffen  raken  atteindre, toucher

  26. verbergen ⇒ verstoppen, wegstoppen  cacher, dissimuler

  27. verklaren, uitleggen  duidelijk maken  expliquer

  28. vernemen  horen, te weten komen ⇒ apprendre [une nouvelle], entendre dire (que), être informé de

  29. verschrikken (2)  doen schrikken  effrayer

  30. vertrekken  (weg)gaan ⇒ partir, s'en aller

  31. iets vrezen, voor iets vrezen  voor iets bang zijn, van iets bang zijn  craindre quelque chose, avoir peur de quelque chose

  32. wekken ⇒ wakker maken  (r)éveiller

  33. wenden  draaien, keren ⇒ tourner

  34. werpen (2)  gooien  jeter

  35. zenden (2)  sturen ⇒ envoyer

   

  (1) Niet gebruikelijk in de spreektaal in Nederland.

  (2) Weinig gebruikelijk in de spreektaal in Nederland, behalve in bepaalde gevallen.

  (3) Maar er wordt altijd gezegd : iemand ontvangen.

  ---------------

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondDocument 'Schrijftaal & spreektaal 2' sur :

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

   https://fr.pinterest.com/pin/319051954842247749/

   

  vocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avondvocabulaire,woordenschat,delen van de dag,parties du jour,middag,midi,après-midi,namiddag,voormiddag,matin,morgen,ochtend,avond

  Document 'Schrijftaal & spreektaal 2' à consulter dans la collection Google+ Woordenschat & oefeningenhttps://plus.google.com/u/0/108124208986236102370/posts/ReDniDwBn9X